Püha Vaim

104püha vaim

Püha Vaim on Jumaluse kolmas isik ja väljub igaveseks Isa juurest Poja kaudu. Ta on Jeesuse Kristuse poolt tõotatud trööstija, kelle Jumal saatis kõigile usklikele. Püha Vaim elab meis, ühendab meid Isa ja Pojaga ning muudab meid meeleparanduse ja pühitsuse kaudu ning kohandab meid pideva uuenemise kaudu Kristuse näo järgi. Püha Vaim on Piibli inspiratsiooni ja prohvetikuulutuste allikas ning kiriku ühtsuse ja osaduse allikas. Ta annab evangeeliumi tööks vaimseid kingitusi ja on kristlase pidev teejuht kogu tõe juurde. (Johannese 14,16; 15,26; Apostlite teod 2,4.17-19.38; Matteus 28,19; Johannes 14,17-26; 1 Peeter 1,2; Tiitus 3,5; 2. Peter 1,21; 1. Korintlastele 12,13; 2. Korintlastele 13,13; 1. Korintlastele 12,1-11; Apostlite teod 20,28:1; Johannes 6,13)

Püha Vaim on Jumal

Püha Vaim, see on Jumal tööl - luues, rääkides, muutes, elades meis, tegutsedes meis. Kuigi Püha Vaim saab seda teha ilma meie teadmata, on kasulik rohkem teada.

Pühal Vaimul on Jumala omadused, teda võrdsustatakse Jumalaga ja ta teeb tegusid, mida teeb ainult Jumal. Nagu Jumal, on ka Vaim püha – nii püha, et Püha Vaimu solvamine on sama raske patt kui Jumala Poja jalge alla tallamine (heebrealastele 10,29). Püha Vaimu teotamine on üks andestamatutest pattudest (Matteuse 1.2,31). See viitab sellele, et vaim on oma olemuselt püha, mitte ainult omab pühadust, nagu see oli templi puhul.

Nagu Jumal, on ka Püha Vaim igavene (Heebrealastele 9,14). Nagu Jumal, on ka Püha Vaim kõikjal (Psalm 139,7-10). Nagu Jumal, on ka Püha Vaim kõiketeadev (1. korintlased 2,10-11; Johannes 14,26). Püha Vaim loob (Iiob 33,4; 10. psalm4,30) ja teeb imed võimalikuks (Matteuse 12,28; Roomlastele 15:18-19), kes teeb oma teenistuses Jumala tööd. Mitmes piiblikohas nimetatakse Isa, Poega ja Püha Vaimu võrdselt jumalikeks. "Vaimu ande" käsitlevas lõigus kõrvutab Paulus "ühe" Vaimu, "ainsa" Issanda ja "ainsa" Jumala (1. Kor. 1. Kor.2,4-6). Ta lõpetab kirja kolmeosalise palvevalemiga (2Kr 13,13). Ja Peter tutvustab kirja veel ühe kolmeosalise valemiga (1. Peter 1,2). See ei tõenda ühtsust, kuid toetab seda.

Ühtsus väljendub veelgi tugevamalt ristimisvormelis: "[Ristige neid] Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse [ainsuses]" (Matteuse 2.8,19). Neil kolmel on üks nimi, mis viitab olemile, olendile.

Kui Püha Vaim teeb midagi, teeb seda Jumal. Kui Püha Vaim räägib, räägib Jumal. Kui Ananias valetas Pühale Vaimule, valetas ta Jumalale (Apostlite teod 5,3-4). Nagu Peetrus ütleb, ei valetanud Ananias mitte ainult Jumala esindajale, vaid ka Jumalale endale. Isiklikule jõule ei saa "valetada".

Ühel hetkel ütleb Paulus, et kristlased kasutavad Püha Vaimu templit (1Ko 6,19), mujal oleme Jumala tempel (1. korintlased 3,16). Tempel on jumaliku olendi, mitte isikupäratu jõu kummardamiseks. Kui Paulus kirjutab "Püha Vaimu templist", ütleb ta kaudselt: Püha Vaim on Jumal.

Ka Apostlite tegude 1. peatükis3,2 Püha Vaim võrdsustatakse Jumalaga: "Aga kui nad teenisid Issandat ja paastusid, ütles Püha Vaim: Eraldage mind Barnabasest ja Saulusest töö jaoks, milleks ma nad olen kutsunud." Siin räägib Püha Vaim kui Jumal. Samamoodi ütleb ta, et iisraellased "katsetasid ja proovisid teda" ning et "oma vihas vandusin, et nad ei puhka mulle" (heebrealastele 3,7-11.).

Siiski – Püha Vaim ei ole lihtsalt Jumala alternatiivnimi. Püha Vaim on midagi muud kui Isa ja Poeg; B. näitas Jeesuse ristimisel (Matteus 3,16-17). Need kolm on erinevad, aga üks.

Püha Vaim teeb meie elus Jumala tööd. Oleme "Jumala lapsed", st Jumalast sündinud (Joh 1,12), mis on samaväärne sõnadega „Vaimust sündinud” (Joh 3,5-6). Püha Vaim on meedium, tänu millele Jumal meis elab (Efeslastele 2,22; 1. Johannes 3,24; 4,13). Püha Vaim elab meis (Roomlastele 8,11; 1. korintlased 3,16) – ja kuna Vaim elab meis, võime öelda, et Jumal elab meis.

Vaim on isiklik

Piibel omistab Püha Vaimule isiklikud omadused.

 • Vaim elab (roomlastele 8,11; 1. korintlased 3,16)
 • Vaim räägib (Apostlite teod 8,29; 10,19; 11,12; 21,11; 1. Timoteos 4,1; heebrealased 3,7 jne.).
 • Vaim kasutab mõnikord isiklikku asesõna "mina" (Apostlite teod 10,20; 13,2).
 • Vaimuga võib rääkida, teda kiusata, kurvastada, teotada, teotada (Ap 5, 3. 9; Efeslased 4,30;
  heebrealased 10,29; Matteus 12,31).
 • Vaim juhib, esindab, kutsub, õhutab (Room 8,14. 26; Teod 13,2; 20,28).

Roomlased 8,27 räägib "meeletundest". Ta mõtleb ja mõistab kohut – otsus võib talle "meeldida" (Ap 15,28). Mõistus "teab", mõistus "määrab" (1. korintlased 2,11; 12,11). See ei ole isikupäratu jõud.

Jeesus nimetab Püha Vaimu – Uue Testamendi kreeka keeles – parakletos – see tähendab lohutajat, eestkostjat, abistajat. "Ja ma palun Isa ja ta annab teile teise Trööstija, kes oleks teiega igavesti: Tõe Vaimu..." (Johannese 1.4,16-17). Nagu Jeesus, nii õpetab Püha Vaim, jüngrite esimene Trööstija, annab tunnistust, avab silmad, juhatab ja ilmutab tõde4,26; 15,26; 16,8 ja 13-14). Need on isiklikud rollid.

John kasutab meessoost vormi parakletos; ei olnud vaja sõna tühisõnasse panna. Johannese 16,14 mehelikke isikulisi asesõnu (“ta”) kasutatakse ka kreeka keeles, seoses tegelikult neutraalse sõnaga “vaim”. Lihtne oleks olnud üle minna neutraalsetele asesõnadele ("it"), kuid John seda ei tee. Vaim võib olla meessoost ("ta"). Muidugi on grammatika siin suhteliselt ebaoluline; oluline on see, et Pühal Vaimul on isikuomadused. Ta ei ole neutraalne jõud, vaid arukas ja jumalik abimees, kes elab meie sees.

Vaim Vana Testamendis

Piiblil ei ole oma peatükki ega raamatut pealkirjaga "Püha Vaim". Me õpime Vaimust natuke siit, natuke sealt, kõikjal, kus Pühakiri selle toimimisest räägib. Vanast Testamendist leiab suhteliselt vähe.

Vaim osales elu loomises ja osaleb selle hoidmises (1. Moose 1,2; Töö 33,4; 34,14). Jumala Vaim täitis Bezaseli telgi ehitamiseks "täieliku asjaga" (2. Mooses 31,3-5). Ta täitis Moosese ja tuli seitsmekümne vanema üle.4. Moose 11,25). Ta täitis Joosua tarkusega ning andis Simsonile ja teistele juhtidele jõudu või võime võidelda4,9; Kohtunik [tühik]]6,34; 14,6).

Jumala vaim anti Saulile ja võeti hiljem uuesti ära (1. Samuel 10,6; 16,14). Vaim andis Taavetile templiplaanid8,12). Vaim inspireeris prohveteid rääkima (4. Mooses 24,2; 2. Saamuel 23,2; 1 kr 12,19; 2 kr 15,1; 20,14; Hesekiel 11,5; Sakarja 7,12; 2. Peter 1,21).

Ka Uues Testamendis andis vaim inimestele võimaluse rääkida, näiteks Eliisabet, Sakarias ja Siimeon (Luuka 1,41. 67; 2,25-32). Ristija Johannes täitus Vaimuga juba sünnist saati (Luuka 1,15). Tema tähtsaim tegu oli kuulutamine Jeesuse tulekust, kes pidi inimesi ristima mitte ainult veega, vaid "Püha Vaimu ja tulega" (Luuk. 3,16).

Vaim ja Jeesus

Püha Vaim mängis Jeesuse elus alati olulist rolli. Ta tõi kaasa Jeesuse eostamise (Matteus 1,20), tuli tema peale, kui ta ristiti (Matteus 3,16), viis Jeesuse kõrbesse (Luuka 4,1) ja võidis ta evangeeliumi kuulutajaks (Luuka 4,18). Jeesus ajas „Jumala Vaimuga” välja kurjad vaimud (Matteuse 12,28). Vaimu läbi ohverdas ta end patuohvriks (Heebrealastele 9,14) ja sellesama Vaimu läbi äratati ta surnuist (roomlastele 8,11).

Jeesus õpetas, et tagakiusamise ajal kõneleb Vaim jüngrite kaudu (Matteus 10,19-20). Ta õpetas neid ristima uusi jüngreid "Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel" (Matteuse 2.8,19). Ta lubas, et Jumal annab Püha Vaimu kõigile, kes teda paluvad (Lk
11,13).

Jeesuse kõige olulisemad õpetused Püha Vaimu kohta on toodud Johannese evangeeliumis. Esiteks peab inimene sündima "veest ja Vaimust" (Joh 3,5). Ta vajab vaimset taassündi ja see ei saa tulla temast endast: see on Jumala kingitus. Kuigi Vaim on nähtamatu, muudab Püha Vaim meie elus selgeid muutusi (s 8).

Jeesus õpetab ka: „Kellel on janu, tulgu minu juurde ja joogu. Kes minusse usub, temast voolavad elava vee ojad, nagu Pühakiri ütleb.” (Johannese 7:37-38). Johannes järgneb sellele kohe tõlgendusega: "Ja ta ütles seda Vaimust, mille peavad saama need, kes temasse usuvad..." (s 39). Püha Vaim kustutab sisemise janu. Ta annab meile suhte Jumalaga, milleks oleme loodud. Jeesuse juurde tulles saame Vaimu ja Vaim võib täita meie elu.

Sest kuni selle ajani, ütleb Johannes, ei olnud Vaimu universaalselt välja valatud: Vaimu „ei olnud veel seal; sest Jeesust ei olnud veel kirgastatud” (s 39). Vaim oli täitnud üksikuid mehi ja naisi juba enne Jeesust, kuid see tuli peagi uuel, võimsamal viisil – nelipühal. Vaim valatakse nüüd välja kollektiivselt, mitte ainult individuaalselt. Igaüks, keda Jumal on "kutsunud" ja kes on ristitud, võtab ta vastu (Apostlite teod 2,38-39.).

Jeesus lubas, et tema jüngritele antakse tõe Vaim ja see Vaim elab neis4,16-18). See on sünonüümiks Jeesuse tulemisele oma jüngrite juurde (s 18), sest see on nii Jeesuse vaim kui ka Isa vaim – nii Jeesuse kui ka Isa poolt välja saadetud (Jh 15,26). Vaim teeb Jeesuse kõigile kättesaadavaks ja jätkab tema tööd.

Jeesuse sõna järgi pidi Vaim „õpetama jüngritele kõik” ja „tuletama neile meelde kõike, mida ma teile olen öelnud” (Johannese 1.4,26). Vaim õpetas neile asju, millest nad enne Jeesuse ülestõusmist aru ei saanud6,12-13.).

Vaim annab tunnistust Jeesusest (Johannese 15,26; 16,14). Ta ei propageeri ennast, vaid juhib inimesi Jeesuse Kristuse ja Isa juurde. Ta ei räägi "iseendast", vaid ainult nii, nagu Isa tahab (Johannese 16,13). Ja kuna Vaim võib elada miljonites inimestes, on meie jaoks kasu, et Jeesus tõusis taevasse ja saatis Vaimu meie juurde (Johannese 16:7).

Vaim töötab evangelisatsioonis; Ta seletab maailmale selle patust, süüst, õigluse vajadusest ja kohtumõistmise kindlast tulekust (s 8-10). Püha Vaim viitab inimestele Jeesusele kui inimesele, kes lunastab kõik süü ja on õiguse allikas.

Vaim ja kirik

Ristija Johannes kuulutas prohvetlikult, et Jeesus ristib inimesi „Püha Vaimuga” (Mark 1,8). See juhtus pärast tema ülestõusmist nelipühipäeval, kui Vaim jüngreid imekombel taaselustas (Ap 2). Seegi oli osa imest, et inimesed kuulsid jüngreid võõrkeeli rääkimas (s 6). Sarnased imed juhtusid mitu korda, kui kirik kasvas ja laienes (Apostlite teod 10,44-46; 19,1-6). Ajaloolasena annab Lukas aru nii ebatavalistest kui ka tüüpilistest sündmustest. Miski ei viita sellele, et need imed juhtusid kõigi uute usklikega.

Paulus ütleb, et kõik usklikud on Püha Vaimu poolt ristitud üheks ihuks – Kirikuks (1. Korintlastele 12,13). Püha Vaim antakse kõigile, kes usuvad (Room 10,13; galaatlased 3,14). Kaasneva imega või ilma, kõik usklikud ristitakse Püha Vaimuga. Pole vaja oodata imet kui erilist, ilmset tõendit selle kohta. Piibel ei nõua, et igal usklikul palutaks end ristida Püha Vaimuga. Pigem kutsub see iga usklikku olema pidevalt täidetud Püha Vaimuga (Efeslastele 5,18) – järgima meelsasti Vaimu juhatust. See on pidev kohustus, mitte ühekordne sündmus.

Ime otsimise asemel peaksime otsima Jumalat ja jätma Jumala otsustada, kas ime juhtub või mitte. Paulus ei kirjelda sageli Jumala väge sõnadega nagu imed, vaid pigem sõnadega, mis väljendavad sisemist jõudu: lootust, armastust, pikameelsust ja kannatlikkust, teenimisvalmidust, mõistmist, võimet kannatada ja julgust jutlustada (Rm 1).5,13; 2. Korintlastele 12,9; Efeslased 3,7 u 16-17; koloslased 1,11 ja 28-29; 2. Timoteos 1,7-8.).

Apostlite teod näitavad, et Vaim oli vägi Kiriku kasvu taga. Vaim andis jüngritele jõudu Jeesusest tunnistust anda (Apostlite teod 1,8). Ta andis neile jutluses suured veenmisjõud (Apostlite teod 4,8 u 31; 6,10). Ta andis Filippusele oma juhised ja võttis ta hiljem üles (Apostlite teod 8,29 ja 39).

Vaim julgustas kogudust ja pani inimesi seda juhtima (Apostlite teod 9,31;
20,28). Ta rääkis Peetrusega ja Antiookia kogudusega (Apostlite teod 10,19; 11,12; 13,2). Ta andis Agabusele ülesandeks ennustada näljahäda ja Paulusele needust (Apostlite teod 11,28; 13,9-11). Ta juhatas Paulust ja Barnabast nende reisidel (Ap 13,4; 16,6-7) ja aitas Jeruusalemma Apostlite Kogul otsuseid langetada (Ap 15,28). Ta saatis Pauluse Jeruusalemma ja kuulutas prohvetlikult, mis seal juhtuma hakkab (Apostlite teod 20,22:23-2; 1,11). Kirik eksisteeris ja kasvas ainult seetõttu, et Vaim töötas usklikes.

Vaim ja usklikud täna

Jumal, Püha Vaim on sügavalt seotud tänaste usklike eludega.

 • Ta juhib meid meeleparandusele ja annab meile uue elu (Johannese 16,8; 3,5-6.).
 • Ta elab meis, õpetab meid, juhib meid (1. korintlased 2,10-13; Johannes 14,16-17 ja 26; roomlased 8,14). Ta juhatab meid pühakirja, palve ja teiste kristlaste kaudu.
 • Ta on tarkuse vaim, kes aitab meil eelseisvaid otsuseid läbi mõelda enesekindlalt, armastuse ja ettevaatlikkusega (Efeslastele 1,17; 2. Timoteos 1,7).
 • Vaim "lõikab ümber" meie südamed, pitseerides ja pühitsedes meid ning eraldades meid Jumala eesmärgi täitmiseks (roomlastele 2,29; Efeslased 1,14).
 • Ta toob meile armastuse ja õiguse vilja (Room 5,5; Efeslased 5,9; galaatlased 5,22-23.).
 • Ta asetab meid kogudusse ja aitab meil teada, et oleme Jumala lapsed (1. Korintlastele 12,13; roomlased 8,14-16.).

Me peame kummardama Jumalat "Jumala Vaimus", suunates oma mõtted ja kavatsused sellele, mida Vaim soovib (filiplastele 3,3; 2. korintlased 3,6; roomlased 7,6; 8,4-5). Püüame teha seda, mida ta tahab (Galaatlastele 6,8). Kui Vaim meid juhib, annab ta meile elu ja rahu (Room 8,6). Ta annab meile juurdepääsu Isa juurde (Efeslastele 2,18). Ta seisab meie kõrval meie nõrkustes, ta "esindab" meid, see tähendab, et ta palub meie eest Isa ees (room. 8,26-27.).

Ta annab ka vaimseid kingitusi, neid, mis sobivad koguduses juhtivatele kohtadele (Efeslastele 4,11), erinevatesse kontoritesse (Roomlaste 12,6-8) ja mõned anded erakordseteks ülesanneteks (1. Korintlastele 12,4-11). Kellelgi pole kõiki kingitusi korraga ja kõigile ei anta ühtegi kingitust valimatult (s 28-30). Kõiki kingitusi, olgu need siis vaimsed või "looduslikud", tuleb kasutada ühiseks hüvanguks ja kogu Kiriku teenimiseks (1. Korintlastele 12,7; 14,12). Iga kingitus on oluline (1. Korintlastele 12,22-26.).

Meil on endiselt vaid Vaimu "esmavili", esimene tõotus, mis tõotab meile tulevikus palju enamat (room. 8,23; 2. korintlased 1,22; 5,5; Efeslased 1,13-14.).

Püha Vaim on Jumal, kes meie elus tegutseb. Kõik, mida Jumal teeb, on tehtud Vaimu poolt. Sellepärast manitseb Paulus meid: "Kui me käime Vaimus, siis käigem ka Vaimus... ärge kurvastage Püha Vaimu... Ärge kustutage Vaimu" (Galaatlastele) 5,25; Efeslased 4,30; 1. 5,19). Nii et kuulakem tähelepanelikult, mida vaim räägib. Kui ta räägib, siis Jumal räägib.

Michael Morrison


pdfPüha Vaim