Jeesus on üles tõusnud, ta on elus

603 Jeesus on üles tõusnud, ta on elus Algusest peale oli Jumala tahe, et inimene valiks puu, mille viljad annavad talle elu. Jumal soovis oma Püha Vaimu kaudu ühendada inimese vaimuga. Aadam ja Eeva lükkasid tagasi elu koos Jumalaga, kuna uskusid saatana valet, ilma et neil oleks paremat elu ilma Jumala õiguseta. Aadama järeltulijatena pärisime temalt pattude süü. Ilma isikliku suhteta Jumalaga oleme sündinud vaimselt surnud ja oma pattude tõttu peame elu lõpul surema. Hea ja kurja tundmine viib meid Jumalast sõltumatu eneseõigustatud teele ja toob surma. Kui me laseme Püha Vaimul meid juhtida, tunnistame meie enda süüd ja patust olemust. Selle tulemus on, et vajame abi. See on meie järgmise sammu eeltingimus:

"Me lepitasime teda Jumalaga tema poja surmaga, kui olime veel tema vaenlased" (Roomlastele 5,10 Uue elu piibel). Jeesus lepitas meid oma surma kaudu Jumalaga. Paljud kristlased peatuvad selle fakti juures. Neil on raske elada Kristusele vastavat elu, kuna nad ei mõista salmi teist osa:

«Siis, eriti nüüd, kui meist on saanud tema sõbrad, päästab meid Kristuse elu.» (Roomlastele 5,10 Uue elu piibel). Mida tähendab olla päästetud Kristuse eluga? See, kes kuulub Kristusele, on risti löödud, surnud ja maetud koos temaga ega saa enam iseendaga midagi ette võtta. Kristus tõusis täita oma elu inimestega, kes surid koos temaga. Kui väidate Jeesuse elu eest nii oma päästmise kui ka leppimisega, siis on Jeesus sinus üles tõusnud uuele elule. Jeesuse usu kaudu, millega te nõustute, elab Jeesus oma elu teie sees. Olete tema kaudu saanud uue vaimse elu. Igavene elu! Jeesuse jüngrid ei saanud sellest vaimulikust mõõtmest aru enne nelipühi, kui Püha Vaimu polnud veel jüngrites.

Jeesus elab!

Jeesuse hukkamõistmisest, ristilöömisest ja matamisest oli möödunud kolm päeva. Kaks tema jüngrit käisid Emmause nimelises külas: «Nad rääkisid kõik need lood koos. Ja kui nad rääkisid ja üksteiselt seda küsisid, lähenes Jeesus iseendale ja läks koos nendega. Kuid nende silm pidas kinni, et nad ei tundnud teda ära » (Luuka 24,15–16).

Nad ei oodanud Jeesusega tänaval kohtumist, sest uskusid, et Jeesus on surnud! Sellepärast ei uskunud nad naiste uudiseid, et ta oli elus. Jeesuse jüngrid arvasid: Need on rumalad muinasjutud! "Jeesus ütles neile:" Mis on need asjad, mille üle tee läbi arutate? Siis nad peatusid kurvalt » (Luuka 24,17). See on inimese sümbol, kes pole veel ülestõusnutega kohtunud. See on kurb kristlus.

"Üks, nimega Cleopas, vastas ja ütles talle:" Kas sa oled ainus võõras inimene Jeruusalemmas, kes ei tea, mis neil päevil seal juhtunud on? Ja tema (Jeesus) ütles neile: "Mis siis saab?" (Luuka 24,18–19). Jeesus oli peaosatäitja ja pahaaimamatu, et nad saaksid talle seda selgitada:
"Ja nad ütlesid talle:" Koos Naatsaretlase Jeesusega, kes oli prohvet, vägev tegus ja sõnas Jumala ja kogu rahva ees; kuidas meie ülempreestrid ja ülemused andsid ta surmanuhtlusele ja lõid ta risti. Kuid me lootsime, et just tema lunastab Iisraeli. Ja see kõik on täna kolmas päev, kui see juhtus » (Luuka 24,19–21). Jeesuse jüngrid rääkisid minevikus pingeliselt. Nad lootsid, et Jeesus päästab Iisraeli. Nad olid selle lootuse maha matnud pärast Jeesuse surma tunnistamist ega uskunud tema ülestõusmisse.

Millises pinges sa Jeesust koged? Kas ta on lihtsalt ajalooline tegelane, kes elas ja suri umbes 2000 aastat tagasi? Kuidas te täna Jeesust kogete? Kas tunnete seda igal oma elu hetkel? Või elate teadlikkuses, et ta lepitas teid oma surma kaudu Jumalaga ja unustab eesmärgi, miks Jeesus uuesti üles tõusis?
Jeesus vastas kahele jüngrile: "Kas Kristus ei pidanud seda kannatama ja oma hiilgusesse astuma? Ja tema (Jeesus) alustas Moosese ja kõigi prohvetitega ning selgitas neile, mida temast kõigis pühakirjades räägiti » (Luuka 24,26–27). Neil polnud aimugi, mida Jumal Messia kohta ette ütles.

"Kui ta nendega laua taga istus, võttis ta leiba, tänas teda, murdis selle ära ja andis neile. Siis nende silmad avati ja nad tundsid ta ära. Ja ta kadus nende juurest » (Luuka 24,30–31). Nad tunnistasid seda, mida Jeesus neile ütles, ja uskusid tema sõnu, et ta on elu leib.
Mujal loeme: «Sest see on Jumala leib, mis tuleb taevast ja annab maailmale elu. Siis nad ütlesid talle: Issand, anna meile alati sellist leiba. Jeesus aga ütles neile: "Ma olen elu leib." Kes minu juurde tuleb, ei lähe nälga; ja kes mind usub, see ei janune kunagi » (Johannese 6,33-35).

See juhtub siis, kui kohtute Jeesusega kui Ülestõusnud inimesega. Nad kogevad ja naudivad sellist elu, nagu jüngrid ise olid kogenud: "Nad ütlesid üksteisele: kas meie süda ei põlenud meis, sest ta rääkis teel meiega ja pühakiri avanes meile?" (Luuka 24,32). Kui Jeesus sinuga elus kokku puutub, hakkab su süda põlema. Jeesuse juuresolekul viibimine on elu! Jeesus, kes on seal ja elab, pakub rõõmu. Tema jüngrid õppisid seda koos veidi hiljem: «Aga kuna nad ei suutnud seda rõõmu pärast uskuda ja olid imestunud» (Luuka 24,41). Mille üle nad rõõmsad olid? Ülestõusnud Jeesuse kohta!
Kuidas Peetrus seda rõõmu hiljem kirjeldas? «Sa pole teda näinud ja armastad teda endiselt; ja nüüd usud temasse, isegi kui sa teda ei näe; aga teid rõõmustab seletamatu ja imeline rõõm, kui saavutate oma usu eesmärgi, nimelt hinge õndsuse » (1. Peetruse 1,8: 9). Peetrus koges ülestõusnud Jeesusega kohtudes seda kirjeldamatut ja kuulsusrikast rõõmu.

"Tema, Jeesus, ütles neile: Need on minu sõnad, mida ma ütlesin teile, kui olin veel teiega: Kõik, mis ma olen kirjutanud, peab olema täidetud Moosese seaduses ning prohvetite ja psalmides. Siis pani ta neid mõistma, et nad said pühakirjadest aru » (Luuka 24,44–45). Milles probleem oli? Teie arusaamine oli probleem!
"Kui ta oli surnuist üles tõusnud, arvasid ta jüngrid, et ta oli seda öelnud, ja uskusid pühakirja ja Jeesuse öeldud sõna." (Johannese 2,22). Jeesuse jüngrid mitte ainult ei uskunud Pühakirja sõnu, vaid uskusid ka seda, mida Jeesus neile ütles. Nad mõistsid, et Vana Testamendi piibel oli tuleviku vari. Jeesus on Pühakirja tõeline sisu ja tegelikkus. Jeesuse sõnad andsid neile uut mõistmist ja rõõmu.

Jüngrite väljasaatmine

Olles elus, saatis Jeesus oma jüngrid välja jutlustama. Millise sõnumi nad inimestele kuulutasid? "Nad läksid välja ja kuulutasid, et neid tuleks karistada, ajasid välja palju deemoneid ja võitsid paljusid haigeid inimesi õliga ning tegid neid hästi." (Markuse 6,12: 13). Jüngrid kuulutasid inimestele meeleparandust. Kas inimesed peaksid oma vanast mõtteviisist tagasi pöörduma? Jah! Kuid kas sellest piisab, kui inimesed teevad busse ja ei tea midagi muud? Ei, sellest ei piisa! Miks nad ei öelnud inimestele pattude andestust? Sest nad ei teadnud midagi Jumala leppimisest Jeesuse Kristuse kaudu.

"Siis pani ta nad mõistma, et nad said pühakirjast aru, ja ütles neile: On kirjutatud, et Kristus kannatab ja tõuseb surnuist üles kolmandal päeval; ja et jutlustamine on tema nimel meeleparandus pattude andeksandmiseks kõigi rahvaste seas » (Luuka 24,45–47). Kohtumine elava Jeesusega andis jüngritele uue arusaamise ülestõusnud inimesest ja uue sõnumi, kõigi inimeste jaoks Jumalaga leppimise.
"Teadke, et teid ei lunastata mööduva hõbeda ega kullaga, mis on tekkinud teie mõttetu muutuse tõttu isade käitumises, vaid Kristuse kui kalli vere kui süütu ja puutumatu tallega." (1. Peetruse 1,18: 19).

Kolgata verevalamist vältida üritanud Peeter kirjutas need sõnad maha. Lunastamist ei saa teenida ega osta. Jumal andis Jumalale oma poja surma kaudu leppimise. See on Jumalaga igavese elu eeltingimus.

"Siis Jeesus ütles neile jälle: Rahu olgu teiega! Kui isa mind saatis, saadan ka mina. Ja kui ta seda oli öelnud, puhus ta nende peale ja ütles neile: Võtke Püha Vaim! » (Johannese 20,21-22).

Jumal puhus Eedeni aias Aadama elule hinge ja nii sai temast elusolend. "Nagu on kirjutatud: esimesest inimesest Aadamast sai elusolend ja viimasest Aadamast vaim, kes annab elu" (1. Korintlastele 15,45).

Püha vaim annab elu Jeesusesse Kristusesse usu kaudu vaimses surmas sündinud inimestele. Jeesuse jüngrid polnud sel ajal veel vaimselt elus.

"Kui ta oli nende juures söömas, käskis ta neil mitte Jeruusalemmast lahkuda, vaid oodata isa lubadust, mida ta ütles, et te kuulsite minult; Sest Johannes ristiti veega, kuid Püha Vaimuga peaksite teid ristima alles pärast neid päevi » (Apostlite teod 1,4: 5–XNUMX).
Jeesuse jüngrid peaksid nelipühal ristima Püha Vaimuga. See on uuestisünd ja vaimulikust surmast ülestõusmine ning põhjus, miks teine ​​Aadam, Jeesus, tuli maailma selle saavutamiseks.
Kuidas ja millal Peter uuesti sündis? «Kiitus olgu Jumalale, meie Issanda Jeesuse Kristuse Isale, kes taassündis meile pärast tema suurt halastust elava lootuse nimel Jeesuse Kristuse surnuist ülestõusmise kaudu» (1. Peetruse 1,3). Peetrus sündis uuesti Jeesuse Kristuse ülestõusmise kaudu.

Jeesus tuli maailma, et inimesi ellu viia. Jeesus lepitas oma surma kaudu inimkonna Jumalaga ja ohverdas oma keha meie eest. Jumal andis meile uue elu, et ta saaks meis elada. Nelipühal tuli Jeesus Püha Vaimu kaudu nende südamesse, kes uskusid Jeesuse sõnu. Nad teavad Püha Vaimu tunnistuse kaudu, et ta elab neis. Ta tegi ta vaimselt elavaks! Ta annab neile oma elu, Jumala elu, igavese elu.
"Aga kui sinus elab nende vaim, kes Jeesuse surnuist üles äratasid, see, kes surnuist Kristuse üles äratas, toob teie surelike kehade ellu ka teie vaimu kaudu, mis teie sees elab." (Roomlased 8,11). Ka Jeesus juhendab sind: kui Isa mind läkitas, siis ma saadan sind (pärast Johannese 17,18).

Kuidas ammutada jõudu lõpmatust eluallikast? Jeesus tõusis sinusse elama ja tööle. Millise volituse te talle annate ja annate? Kas annate Jeesusele õiguse valitseda oma meelt, tundeid, mõtteid, tahet, kogu oma vara, aega, kogu tegevust ja kogu olemist? Teie kaasinimesed saavad teie käitumisest ja käitumisest aru.

«Uskuge mind, et olen isas ja isa minus; kui ei, siis uskuge teoste huvides. Tõesti, tõesti, ütlen teile: kes minusse usub, teeb ka need tööd, mida mina teen, ja teeb neist suuremat; sest ma lähen isa juurde » (Johannese 14,11-12).

Las Jumala Vaim töötab sinus ja tunnistab igas olukorras alandlikult, et oled sina, kes ei saa ise midagi teha. Tegutsege teadmise ja usaldusega, et Jeesus, kes elab teie sees, saab ja saab teiega midagi ette võtta. Rääkige Jeesusele kõike ja alati, mida ta peaks teiega sõnade ja tööga vastavalt tema tahtele tegema.
David küsis endalt: "Mis on inimene, kes te arvate temast ja mehe lapsest, et te tema eest hoolitsete? Sa tegid ta pisut jumalast madalamaks, kroonisid ta au ja au abil » (Laul 8,5: 6). See on tavalises olekus süütuses inimene. Kristlus on iga inimese normaalne seisund.

Tänan Jumalat ikka ja jälle selle eest, et ta elab sinus ja et sa lubad tal tal sind täita. Teie tänuga kujundab see oluline fakt teist!

Pablo Nauer