Jeesus on üles tõusnud, ta on elus

603 Jeesus on üles tõusnud, ta on elusAlgusest peale oli Jumala tahe, et inimene valiks puu, mille viljad annavad talle elu. Jumal soovis oma Püha Vaimu kaudu ühendada inimese vaimuga. Aadam ja Eeva lükkasid tagasi elu koos Jumalaga, kuna uskusid saatana valet, ilma et neil oleks paremat elu ilma Jumala õiguseta. Aadama järeltulijatena pärisime temalt pattude süü. Ilma isikliku suhteta Jumalaga oleme sündinud vaimselt surnud ja oma pattude tõttu peame elu lõpul surema. Hea ja kurja tundmine viib meid Jumalast sõltumatu eneseõigustatud teele ja toob surma. Kui me laseme Püha Vaimul meid juhtida, tunnistame meie enda süüd ja patust olemust. Selle tulemus on, et vajame abi. See on meie järgmise sammu eeltingimus:

"Me leppisime Jumalaga läbi tema poja surma, kui olime veel tema vaenlased" (roomlastele) 5,10 Uue elu piibel). Jeesus lepitas meid oma surmaga Jumalaga. Paljud kristlased peatuvad selle fakti juures. Neil on raske elada Kristusele vastavat elu, sest nad ei mõista salmi teist osa:

"Siis, veelgi enam, nüüd, kui me oleme tema sõpradeks saanud, päästetakse meid Kristuse elu läbi" (roomlastele) 5,10 Uue elu piibel). Mida tähendab saada päästetud Kristuse elu läbi? Igaüks, kes kuulub Kristusele, löödi risti, suri ja maeti koos temaga ega saa enam midagi omatahtsi teha. Kristus tõusis surnuist üles, et anda elu neile, kes surid koos temaga. Kui sa nõuad oma päästmiseks Jeesuse elu sama palju kui lepituse nimel, siis on Jeesus sinus uuele elule tõusnud. Jeesuse usu kaudu, millega sa nõustud, elab Jeesus sinus oma elu. Nad on tema kaudu saanud uue vaimse elu. Igavene elu! Jeesuse jüngrid ei saanud sellest vaimsest dimensioonist aru enne nelipühi, kui Püha Vaim ei olnud veel jüngrites.

Jeesus elab!

Jeesuse hukkamõistmisest, risti löömisest ja matmisest oli möödunud kolm päeva. Kaks tema jüngrit kõndisid külas nimega Emmaus: „Nad rääkisid üksteisega kõigist nendest lugudest. Ja kui nad omavahel rääkisid ja küsisid, astus Jeesus ise ligi ja läks nendega kaasa. Kuid nende silmad ei suutnud teda ära tunda” (Luuka 24,15-16.).

Nad ei lootnud Jeesust tänaval näha, sest uskusid, et Jeesus on surnud! Seetõttu ei uskunud nad naiste uudiseid, et ta on elus. Jeesuse jüngrid arvasid: Need on rumalad muinasjutud! «Jeesus ütles neile: Mis asju te tee peal omavahel läbi räägite? Seal nad peatusid kurvalt ”(Luuka 24,17). See on inimese sümbol, keda Ülestõusnu pole veel kohanud. See on kurb kristlus.

"Üks neist, nimega Kleopas, vastas ja ütles talle: "Kas sa oled Jeruusalemma võõraste seas ainus, kes ei tea, mis seal neil päevil on juhtunud?" Ja tema (Jeesus) ütles neile: Mis siis saab?" (Luuka 24,18-19). Jeesus oli peategelane ja teeskleb teadmatust, et nad saaksid seda talle selgitada:
„Aga nad ütlesid talle: Jeesusest Naatsaretist, kes oli prohvet, vägev teos ja sõnas Jumala ja kogu rahva ees. kui meie ülempreestrid ja ülemused andsid ta surmanuhtlusele ja lõid risti. Kuid me lootsime, et just tema lunastab Iisraeli. Ja ennekõike on täna kolmas päev, mil see juhtus »(Luuka 24,19-21). Jeesuse jüngrid rääkisid minevikuvormis. Nad lootsid, et Jeesus päästab Iisraeli. Nad matsid selle lootuse pärast seda, kui olid tunnistajaks Jeesuse surmale ega uskunud tema ülestõusmisse.

Millises pinges sa Jeesust koged? Kas ta on lihtsalt ajalooline tegelane, kes elas ja suri umbes 2000 aastat tagasi? Kuidas te täna Jeesust kogete? Kas tunnete seda igal oma elu hetkel? Või elate teadlikkuses, et ta lepitas teid oma surma kaudu Jumalaga ja unustab eesmärgi, miks Jeesus uuesti üles tõusis?
Jeesus vastas kahele jüngrile: „Kas Kristus ei pidanud seda kannatama ja oma auhiilgusse minema? Ja tema (Jeesus) alustas Moosesest ja kõigist prohvetitest ning selgitas neile, mis temast on öeldud kõigis pühakirjades ”(Luuka 2.4,26-27). Neil polnud aimugi millestki, mida Jumal Pühakirjas Messia kohta eelnevalt ütles.

“See juhtus siis, kui ta istus nendega laua taga, võttis leiva, tänas, murdis ja andis neile. Nende silmad avanesid ja nad tundsid ta ära. Ja ta kadus nende hulgast» (Luuka 24,30-31). Nad mõistsid, mida Jeesus neile ütles, ja uskusid tema sõnu, et tema on eluleib.
Mujalt loeme: «Sest see on Jumala leib, mis tuleb taevast ja annab maailmale eluks. Nad ütlesid talle: 'Issand, anna meile alati seda leiba!' Aga Jeesus ütles neile: Mina olen eluleib. Kes tuleb minu juurde, ei jää nälga; ja kes minusse usub, see ei janune iial.” (Johannes 6,33-35.).

See juhtub siis, kui kohtate Jeesust kui ülestõusnut. Te kogete ja naudite omamoodi elu, nagu jüngrid ise olid kogenud: "Nad ütlesid üksteisele: kas meie süda ei põlenud meis sellepärast, et ta rääkis meiega teel ja avas meile pühakirja?" (Luuka 24,32). Kui kohtute oma elus Jeesusega, läheb teie süda põlema. Jeesuse juuresolekul olemine on elu! Jeesus, kes on seal ja elab, toob temaga rõõmu. Tema jüngrid said sellest üheskoos teada veidi hiljem: "Kuna nad ei suutnud seda rõõmust veel uskuda ja olid hämmastunud" (Luuka 2.4,41). Mille üle nad õnnelikud olid? Ülestõusnud Jeesusest!
Kuidas Peetrus seda rõõmu hiljem kirjeldas? «Sa ei ole teda näinud ja ometi armastad teda; ja nüüd sa usud temasse, kuigi sa teda ei näe; kuid te rõõmustate kirjeldamatu ja hiilgava rõõmuga, kui jõuate oma usu eesmärgini, nimelt hingede õndsuseni »(1. Peter 1,8-9). Peetrus koges seda väljendamatut ja hiilgavat rõõmu, kui ta kohtus ülestõusnud Jeesusega.

«Aga tema, Jeesus ütles neile: Need on minu sõnad, mis ma ütlesin teile, kui ma veel teie juures olin: Kõik peab täituma, mis on kirjutatud minu kohta Moosese seaduses, prohvetites ja psalmides. Siis andis ta neile mõista, et nad mõistavad Pühakirja” (Luuka 24,44-45). Milles probleem oli? Probleemiks oli teie arusaamine!
"Kui ta surnuist üles tõusis, meenusid ta jüngrid, et ta oli seda öelnud, ja nad uskusid pühakirju ja sõna, mis Jeesus oli rääkinud." (Joh. 2,22). Jeesuse jüngrid mitte ainult ei uskunud Pühakirja sõnu, vaid ka seda, mida Jeesus neile ütles. Nad mõistsid, et Vana Testamendi Piibel on tuleviku vari. Jeesus on Pühakirja tõeline sisu ja tegelikkus. Jeesuse sõnad andsid neile uut mõistmist ja rõõmu.

Jüngrite väljasaatmine

Kui Jeesus veel elas, saatis ta oma jüngrid välja kuulutama. Millist sõnumit nad rahvale kuulutasid? "Nad läksid välja ja kuulutasid, et tuleb meelt parandada ja palju kurje vaime välja ajada ning paljusid haigeid võidsid õliga ja tegid nad terveks." (Mark. 6,12-13). Jüngrid kuulutasid rahvale meelt parandama. Kas inimesed peaksid oma vanast mõtteviisist loobuma? Jah! Kuid kas sellest piisab, kui inimesed meelt parandavad ega tea midagi muud? Ei, sellest ei piisa! Miks nad ei rääkinud inimestele pattude andeksandmisest? Sest nad ei teadnud midagi Jumala lepitusest Jeesuse Kristuse kaudu.

«Siis andis ta neile mõista, et nad mõistavad pühakirju, ja ütles neile: "Kirjutatud on, et Kristus kannatab ja tõuseb surnuist üles kolmandal päeval; ja et tema nimel jutlustatakse meeleparandust pattude andeksandmiseks kõikidele rahvastele” (Luuka 2.4,45-47). Kohtumise kaudu elava Jeesusega said jüngrid uue arusaama ülestõusnutest ja uue sõnumi, lepituse Jumalaga kõigi inimeste jaoks.
"Teake, et teid ei lunastatud rikneva hõbeda ega kullaga oma tühisest käimisest isade tee järgi, vaid Kristuse kui süütu ja laitmatu Talle kallihinnalise verega."1. Peter 1,18-19.).

Kolgata verevalamist vältida üritanud Peeter kirjutas need sõnad maha. Lunastamist ei saa teenida ega osta. Jumal andis Jumalale oma poja surma kaudu leppimise. See on Jumalaga igavese elu eeltingimus.

«Siis ütles Jeesus neile uuesti: Rahu olgu teiega! Nii nagu Isa saatis mu, nõnda saadan ma teid. Ja kui ta seda oli öelnud, puhus ta nende peale ja ütles neile: Võtke Püha Vaim! " (Johannese 20,21: 22–).

Jumal puhus Eedeni aias Aadama ninna eluhinguse ja nii sai temast elusolend. "Nagu on kirjutatud: esimesest inimesest, Aadamast, sai elav olend ja viimasest Aadamast sai vaim, kes elu annab."1. Korintlastele 15,45).

Püha vaim annab elu Jeesusesse Kristusesse usu kaudu vaimses surmas sündinud inimestele. Jeesuse jüngrid polnud sel ajal veel vaimselt elus.

«Kui ta oli koos nendega õhtusöögi ajal, käskis ta neil Jeruusalemmast mitte lahkuda, vaid oodata Isa tõotust, mida te - nii ta ütles - minult kuulnud olete; sest Johannes ristis veega, aga teid ristitakse Püha Vaimuga varsti pärast neid päevi.” (Apostlite teod 1,4-5.).
Jeesuse jüngrid peaksid nelipühal ristima Püha Vaimuga. See on uuestisünd ja vaimulikust surmast ülestõusmine ning põhjus, miks teine ​​Aadam, Jeesus, tuli maailma selle saavutamiseks.
Kuidas ja millal Peeter uuesti sündis? "Kiidetud olgu Jumal, meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, kes oma suure halastuse järgi on meid uuesti sünnitanud elavasse lootusesse Jeesuse Kristuse surnuist ülestõusmise kaudu" (1. Peter 1,3). Peetrus sündis uuesti läbi Jeesuse Kristuse ülestõusmise.

Jeesus tuli maailma, et inimesi ellu viia. Jeesus lepitas oma surma kaudu inimkonna Jumalaga ja ohverdas oma keha meie eest. Jumal andis meile uue elu, et ta saaks meis elada. Nelipühal tuli Jeesus Püha Vaimu kaudu nende südamesse, kes uskusid Jeesuse sõnu. Nad teavad Püha Vaimu tunnistuse kaudu, et ta elab neis. Ta tegi ta vaimselt elavaks! Ta annab neile oma elu, Jumala elu, igavese elu.
"Kui teis elab selle vaim, kes Jeesuse surnuist üles äratas, siis see, kes Kristuse surnuist üles äratas, teeb eluks ka teie surelikud ihud oma vaimu kaudu, mis teis elab" (roomlastele) 8,11). Jeesus annab teile ka volituse: nii nagu Isa on mind läkitanud, nii saadan mina teid (Johannese 1.7,18).

Kuidas ammutada jõudu lõpmatust eluallikast? Jeesus tõusis sinusse elama ja tööle. Millise volituse te talle annate ja annate? Kas annate Jeesusele õiguse valitseda oma meelt, tundeid, mõtteid, tahet, kogu oma vara, aega, kogu tegevust ja kogu olemist? Teie kaasinimesed saavad teie käitumisest ja käitumisest aru.

«Uskuge mind, et ma olen Isas ja Isa minus; kui ei, siis uskuge tegude nimel. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes minusse usub, see teeb ka neid tegusid, mida mina teen, ja teeb suuremaid kui need. sest ma lähen Isa juurde» (Johannese 14,11-12.).

Las Jumala Vaim töötab sinus ja tunnistab igas olukorras alandlikult, et oled sina, kes ei saa ise midagi teha. Tegutsege teadmise ja usaldusega, et Jeesus, kes elab teie sees, saab ja saab teiega midagi ette võtta. Rääkige Jeesusele kõike ja alati, mida ta peaks teiega sõnade ja tööga vastavalt tema tahtele tegema.
Taavet küsis endalt: „Mis on inimene, et sa teda meeles pead, ja selle inimese laps, et sa temast hoolid? Sa tegid ta Jumalast pisut madalamaks, kroonisid ta au ja hiilgusega” (Psalm 8,5-6). See on inimene oma süütuses oma normaalses olekus. Kristlus on iga inimese normaalne seisund.

Tänan Jumalat ikka ja jälle selle eest, et ta elab sinus ja et sa lubad tal tal sind täita. Teie tänuga kujundab see oluline fakt teist!

Pablo Nauer