See on tõesti saavutatud

436 on tõesti tehtudJeesus tegi Pühakirja kohta kõneka avalduse teda taga kiusavatele juudi juhtide rühmale: „Sama Pühakiri viitab mulle” (John. 5,39 Uus Genfi tõlge). Aastaid hiljem kinnitas seda tõde Issanda ingel kuulutuses: "Sest ennustus Jumala Vaimust on sõnum Jeesusest" (Ilmutuse 1. Kor.9,10 Uus Genfi tõlge).

Kahjuks ignoreerisid juudi juhid Jeesuse ajal nii Pühakirja tõde kui ka Jeesuse kui Jumala Poja identiteeti. Selle asemel olid Jeruusalemma templi religioossed rituaalid nende huvide keskmes, sest nad said oma kasu. Niisiis kaotasid nad Iisraeli Jumala silmis ja ei suutnud näha ennustuste täitmist Jeesuse isikul ja teenistuses, mis on lubatud Messias.

Jeruusalemma tempel oli tõesti suurepärane. Juudi ajaloolane ja teadlane Flavius ​​Josephus kirjutas: „Särav valge marmorist fassaad on kaunistatud kullaga ja on aukartust äratava iluga. Nad kuulsid Jeesuse ennustusi, et see kuulsusrikas tempel, mis on vana lepingu all olev jumalateenistuse keskus, hävitatakse täielikult. Häving, mis andis märku Jumala päästeplaanist kogu inimkonna jaoks, viiakse läbi õigeaegselt ilma selle templita. Millise hämmastuse ja šoki see inimestes tekitas.

Ilmselgelt ei avaldanud Jeruusalemma tempel Jeesusele erilist muljet ja seda põhjusega. Ta teadis, et Jumala au ei saa ületada ühegi inimese loodud ehitisega, olgu see nii suur. Jeesus ütles oma jüngritele, et tempel asendatakse. Tempel ei täitnud enam seda eesmärki, milleks see ehitati. Jeesus selgitas: „Kas pole kirjutatud: „Minu koda saab palvekojaks kõikidele rahvastele? Aga sa oled sellest teinud varaste koopas” (Mark 11,17 Uus Genfi tõlge).

Loe ka, mida ütleb selle kohta Matteuse evangeelium: „Jeesus lahkus templist ja oli minemas. Siis tulid tema jüngrid tema juurde ja juhtisid tema tähelepanu templihoonete hiilgusele. Kõik see avaldab teile muljet, kas pole? ütles Jeesus. Aga ma kinnitan teile: siin ei jää kivi kivi peale; kõik hävib” (Matteuse 24,1-2, Luuka 21,6 Uus Genfi tõlge).

Seal oli kaks sündmust, milles Jeesus ennustas Jeruusalemma ja templi peatset hävitamist. Esimene sündmus oli tema triumfiline sisenemine Jeruusalemma, kus inimesed panid oma riided põrandale tema ette. See oli žest kõrgetasemeliste isiksuste kummardamiseks.

Pane tähele, mida Luukas teatab: „Kui Jeesus lähenes linnale ja nägi seda enda ees lebamas, nuttis ta selle pärast ja ütles: „Kui ka sina oleks täna teadnud, mis sulle rahu toob! Aga nüüd on see sinu eest varjatud, sa ei näe seda. Teie jaoks on saabumas aeg, mil teie vaenlased löövad teie ümber müüri, piiravad teid ja ahistavad teid igalt poolt. Nad hävitavad sind ja murravad maha su lapsed, kes sinus elavad, ega jäta kivi kivi peale terves linnas, sest sa ei tundnud ära aega, mil Jumal sind kohtas.” (Luuka 1.9,41-44 Uus Genfi tõlge).

Teine sündmus, milles Jeesus ennustas Jeruusalemma hävitamist, toimus siis, kui Jeesus viidi läbi linna ristilöömise kohale. Tänavatel ülerahvastatud inimesed, nii tema vaenlased kui ka tema pühendunud. Jeesus prohveteeris, mis Rooma hävitamise tulemusel juhtub linna ja templiga ning nägu inimest.

Palun lugege, mida Luukas teatab: „Jeesust järgnes suur rahvahulk, sealhulgas palju naisi, kes tema pärast hädaldasid ja nutsid. Kuid Jeesus pöördus nende poole ja ütles: Jeruusalemma naised, ärge nutke minu pärast! Nuta enda ja oma laste pärast! Sest tuleb aeg, mil öeldakse: õnnelikud on naised, kes on viljatud ja pole kunagi last sünnitanud! Siis nad ütlevad mägedele: Kukkuge meie peale! Ja mägedesse, matke meid” (Luuka 2. Kor3,27-30 Uus Genfi tõlge).

Lugu põhjal teame, et Jeesuse ettekuulutus toimus 40i kohta aastaid pärast tema väljakuulutamist. Aastal 66 n. Chr. Juudid võtsid vastu roomlaste vastu ja aastal 70 n. Chr. Templid purustati, suur osa Jeruusalemma hävitati ja inimesed kannatasid kohutavalt. Kõik juhtus, kui Jeesus ennustas suurt kurbust.

Kui Jeesus hüüdis ristil: "See on lõpetatud", ei pidanud ta silmas mitte ainult oma lepitava lunastustöö lõpuleviimist, vaid kuulutas ka, et Vana Leping (Iisraeli eluviis ja kummardamine vastavalt Moosese seadusele) ) täitis Jumala eesmärgi, sest see oli andnud, täitnud. Jeesuse surma, ülestõusmise, taevaminemise ja Püha Vaimu saatmisega on Jumal Kristuses ja läbi ning Püha Vaimu kaudu lõpetanud kogu inimkonna endaga lepitamise töö. Nüüd juhtub see, mida prohvet Jeremija ennustas: „Vaata, aeg tuleb, ütleb Issand, mil ma teen uue lepingu Iisraeli koja ja Juuda sooga, mitte nii nagu see leping, mille ma tegin nende omadega. Isad, kui ma võtsin neil käest kinni, et neid Egiptusemaalt välja tuua, sõlmisid nad lepingu, millest nad ei pidanud kinni, kuigi mina olin nende isand, ütleb Issand. aga see on leping, mille ma sõlmin Iisraeli sooga pärast seda aega, ütleb Issand: Ma panen oma seaduse nende südamesse ja kirjutan selle nende meeltesse, ja nad on minu rahvas ja mina olen nende Jumal. Ja keegi ei õpeta üksteist ega ükski vend, öeldes: "Tunne Issandat!", vaid nad kõik tunnevad mind, nii väikesed kui suured, ütleb Issand; sest ma annan neile andeks nende süü ja ei mäleta kunagi nende pattu” (Jeremija 31,31-34.).

Sõnadega "See on lõppenud" kuulutas Jeesus head sõnumit uue lepingu asutamise kohta. Vana on läinud, uus on tulnud. Patt löödi ristile ja Jumala arm on meieni jõudnud Kristuse lunastava lepitusakti kaudu, võimaldades Püha Vaimu sügaval tööl uuendada meie südant ja meelt. See muutus võimaldab meil osaleda Jeesuse Kristuse kaudu uuendatud inimloomuses. See, mida vana lepingu raames lubati ja näidati, on Kristuse läbi uues lepingus täide läinud.

Nagu apostel Paulus õpetas, tegi Kristus (inimestatud Uus Leping) meie heaks seda, mida Moosese seadus (Vana Leping) ei suutnud ega peakski tegema. „Mis järelduse peaksime sellest tegema? Jumal on mittejuutide inimesed ilma igasuguse pingutuseta õigeks kuulutanud. Nad on saanud õiguse, mis põhineb usul. Iisrael seevastu kõigis oma püüdlustes täita seadust ja seeläbi õigust saavutada ei ole saavutanud eesmärki, milleks seadus seab. Miks mitte? Sest vundament, millele nad ehitasid, ei olnud usk; nad arvasid, et suudavad oma jõududega eesmärgini jõuda. Takistuseks, mille otsa nad komistasid, oli "komistuskivi" (room 9,30-32 Uus Genfi tõlge).

Jeesuse aja varisere ja judaismist tulnud usklikke mõjutasid uhkus ja patt oma juriidilise suhtumise kaudu apostel Pauluse ajal. Nad eeldasid, et oma usuliste püüdluste abil suudavad nad saavutada seda, mida ainult Jumal ise saab armu läbi, Jeesuses ja tema kaudu meie heaks teha. Nende vana lepingu (töö õiglane) lähenemine oli patu väest põhjustatud korruptsioon. Kindlasti ei puudunud vanast lepingust armu ja usku, kuid nagu Jumal juba teadis, pöördub Iisrael sellest armust eemale.

Seepärast kavandati Uus Leping seda algusest peale vana pakti täitmiseks. Täitumine, mis on tehtud Jeesuse isikul ja tema teenimise ning Püha Vaimu kaudu. Ta päästis inimkonna uhkusest ja patu väest ning lõi uue sügavuse kõikide inimestega kogu maailmas. Suhe, mis viib igavesse elu Kolmainu Jumala juuresolekul.

Et näidata Kolgata ristil toimunu suurt tähtsust, raputas Jeruusalemma linna maavärin vahetult pärast seda, kui Jeesus kuulutas: "See on lõppenud". Inimese eksistentsi muutus põhjalikult, mis viis Jeruusalemma ja templi hävitamise ning uue lepingu sõlmimise ennustuste täitumiseni:

  • Templis asuv kardin, mis takistas ligipääsu Püha Pühakute juurde, rebis ülalt alla poole.
  • Graves avati. Paljud surnud pühad tõsteti üles.
  • Vaatajad tunnustasid Jeesust Jumala Pojana.
  • Vana Liit tegi ruumi uuele lepingule.

Kui Jeesus hüüdis sõnu: "See on lõpetatud", kuulutas Ta Jumala kohaloleku lõppu inimtekkelises templis, "Pühades pühas". Paulus kirjutas oma kirjades korintlastele, et Jumal elab praegu mittefüüsilises templis, mille on moodustanud Püha Vaim:

„Kas te ei tea, et teie olete Jumala tempel ja et teie keskel elab Jumala Vaim? Kes hävitab Jumala templi, hävitab iseennast, sest ta toob enda peale Jumala kohtuotsuse. Sest Jumala tempel on püha ja see püha olete teie” (1 Kor. 3,16-17, 2. korintlased 6,16 Uus Genfi tõlge).

Apostel Paulus sõnastas selle nii: „Tulge tema juurde! See on elav kivi, mille inimesed on tagasi lükanud, kuid mille Jumal ise on valinud ja mis on tema silmis hindamatu. Laske end elavate kividena kaasata majja, mida Jumal ehitab ja Tema Vaimuga täidetakse. Kinnitage end pühaks preesterluseks, et saaksite tuua Jumalale Tema Vaimust tulenevaid ohvreid – ohvreid, millest Ta rõõmustab, sest need põhinevad Jeesuse Kristuse tööl. „Teie olete aga Jumala valitud rahvas; sa oled kuninglik preesterkond, püha rahvas, ainuüksi temale kuuluv rahvas, kellele on antud ülesandeks kuulutada tema suuri tegusid – selle tegusid, kes sind pimedusest oma imelisse valgusesse kutsus.”1. peeter 2,4-5 ja 9 Uus Genfi tõlge).

Veelgi enam, kogu meie aeg on välja pandud ja pühitsetud, kui me elame Uue Lepingu all, mis tähendab, et Püha Vaimu kaudu osaleme Tema käimasolevas teenimises Jeesusega. Ükskõik, kas me töötame oma töökohtadel meie töökohtadel või osaleme vabal ajal, oleme taeva kodanikud, Jumala riik. Me elame Kristuses uut elu ja elame kas kuni meie surmani või kuni Jeesus naaseb.

Kallid, vana kord ei ole enam olemas. Kristuses oleme uus olend, keda Jumal on kutsunud ja varustatud Püha Vaimuga. Jeesuse juures on meie ülesanne elada ja jagada häid uudiseid. Olgem oma isa töös! Püha Vaimu kaudu osalemises Jeesuse elus oleme üks ja ühendatud.

Joseph Tkach


pdfSee on tõesti saavutatud